News Updates

CLASS 12TH TOPPERSGaurav Kumar Yadav
PCM 92.6%

Rajan Kumar
PCM 90.6% 2018-19

Shiwani Kumari
PCM 90% 2018-19

Jaswinder Singh
PCB 90.4% 2018-19

Abhinav Shukla
COM 87.8% 2018-19

Rajshree
COM 85.6% 2018-19

Riya Gupta
COM 85.6% 2018-19